Termeni si conditiiCONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI

CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE

PĂRȚILE CONTRACTANTE

PREȚURI

DREPTUL DE RENUNȚARE

TRANSPORTUL

CONDIȚII DE PLATĂ

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MĂRFURILOR

GARANȚIE

RĂSPUNDERI

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

DREPTURI DE AUTOR, DREPT PENAL

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

CLAUZA PENALĂ

COMPETENȚĂ, JURISDICȚIE

ALTE CLAUZE

CLAUZE FINALE

CONTACTAREA PRINTIE

 

 

CONDIȚII DE ÎNCHEIERE A CONTRACTULUI

CLIENT-ul însarcinează Prestatorul cu efectuarea fotografiilor digitale, precum şi altele cu lucrări adiacente prestării, cu caracter ocazional, (denumite în continuare: MĂRFURI). Contractul ia naştere în urma confirmării prin e-mail a însărcinării efectuării acestor lucrări, date de către CLIENT prin intermediul internetului, de către PRESTATOR.

CONDIȚII GENERALE DE LIVRARE (internet)

(Pentru prestări de servicii având ca obiect comanda prin internet a fotografiilor digitale transferate pe suport de hârtie și pe diverse obiecte de cadou)

PĂRȚILE CONTRACTANTE:

Sunt Prestatorul prezentei locaţii de internet, denumit în continuare Prestator şi solicitantul serviciilor sus menţionate, denumit în continuare CLIENT.

Prevederi derogatorii se vor aplica doar comenzilor efectuate de către fotografii profesionişti, publicitari şi industriali, sau acelea, care privesc developarea altor fotografii profesionale, și numai dacă au fost convenite, în prealabil şi în exclusivitate în scris, cu laboratorul care efectuează developările.

 PREȚURI

Livrarea / transportul MĂRFURI-lor se va face conform prețului aflat pe site-ul de internet al Prestatorului, valabil la data încheierii contractului. PREȚUL se compune din prețul de achiziție, din cheltuielile de transport şi cuprinde toate impozitele şi alte componente de preţ. Prestatorul își rezervă dreptul de a calcula prețul corect în caz de eroare evidentă a site-ului sau de internet, de exemplu: introducere eronată a adresei de internet sau dacă site-ul ar conţine greșeli de calcul. În acest caz CLIENTUL beneficiază de drept de renunţare, cu aplicabilitate imediată, dacă nu este de acord cu calculul de preț. Toate PREŢURI-le se subînteleg a fi exprimate în LEI.

DREPTUL DE RENUNȚARE

Renunțarea la comandă din partea clientului realizată ulterior efectuării comenzii nu este posibilă deoarece imprimarea albumului se efectuează în baza datelor furnizate de CLIENT și pretențiilor persoanele ale CLIENT–ului. În caz de renunțare ulterioară a CLIENT-ului la comanda confirmată acesta se obligă să achite contravaloarea prestației, refuzul de plată obligându-l pe CLIENT la o penalitate reprezentând dublul serviciului prestat.

Astfel, având în vedere că procesarea/executarea oricărei comenzi se face într-un anumit termen de la data creditării contului curent al prestatorului cu contravaloarea prestaţiei, în caz de renunţare a clientului la comandă trebuie aplicată în mod unitar o singură clauză penală, adică dublul sumei stabilite pentru executarea comenzii. Aceasta deoarece nu mai putem vorbi despre daune pentru întârzierea executării obligaţiei de plată din partea clientului, atât timp cât acesta face plata anticipat.

RETURUL PRODUSULUI

In cazul in care produsul comandat nu corespunde prezentarii de pe site-ul www.printiepremium.ro sau prezinta defecte de fabricatie, puteti solicita inlocuirea acestuia sau returnarea contravalorii lui in termen de 30 de zile din momentul in care l-ati primit.

Potrivit articolului 4, litera b din Ordonanta Guvernului nr. 130 din 30 august 2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, consumatorul are dreptul sa notifice in scris compania S.C. Anvico S.A. ca renunta la cumparare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea produsului.

Produsul poate fi returnat numai daca este in aceleasi conditii in care a fost primit, nu este deteriorat si nu prezinta semne de uzura.

S.C. Anvico S.A. va inapoia contravaloarea marfii returnate in maxim 30 de zile de la data returnarii produselor.

"Ordonantei Guvernului 130/2000 cu modificarile aduse prin Legea 51/2003, Legea 365/2002, Legea 363/2007 si OUG 174/2008"

Dreptul de denuntare unilaterala a contractului

Art. 7. - (1) Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cadea in sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor."

 

TRANSPORTUL

Transportul comenzilor se efectuează conform condițiilor descrise pe site-ul de internet, cu excepția cazului în care CLIENT-ul şi PRESTATOR-ul locației de internet nu au stipulat altfel. Prestatorul are dreptul să efectueze parțial comanda. Întârzierea de transport a Prestatorului, nu-i conferă drept de despăgubire CLIENT-ului, exceptând cazurile de neglijențe grave sau întârzieri intenționate venite din partea Prestatorului. În cazul existenţei stipulării ridicarii pe loc, CLIENT–ul va ridica MARFA, imediat după procesare și la locul de desfacere al PRESTATOR-ului indicat de către dânsul. Prestatorul se obligă la păstrarea bunurilor timp de 3 (trei) luni socotite de la data avizului de prelucrare emis către CLIENT. În această situație, CLIENTUL cu ocazia ridicării MĂRFII va fi obligat, pe lângă achitarea contravalorii acesteia și la achitarea unei taxe de depozit stabilită proporțional cu durata de depozitare. După expirarea perioadei de trei luni, Prestatorul va distruge marfa, orice solicitare din partea CLIENT-ului după această perioadă fiind nulă și neavenită. În caz de înțelegere între părţi referitoare la transportul prin poștă, riscul pieirii fortuite al MĂRFII revine CLIENT–ului din momentul trimiterii. Data trimiterii MĂRFII comandate..., este predarea sa unei afaceri de transport sau mijloc de transport. Acest principiu se aplică și în cazul deteriorării respectiv reambalării MĂRFII. În cazul în care CLIENTUL nu solicită transport special şi nu se obligă la plata cheltuielilor suplimentare, Prestatorul va decide modalitatea de transport a MĂRFII.

CONDIȚII DE PLATĂ

Comanda de executare a fotografiilor digitale se achită în urma prezentării confirmării comenzii de către CLIENT sau împuternicitului său, în momentul ridicării albumului la locul ales de către CLIENT, într-un magazin de prezentare si desfacere, partener al Prestatorului, respectiv, în cazul exepedierii prin poștă, la data preluării de la agentul de distribuție.

DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA MĂRFURILOR

PRESTATOR-ul își rezervă dreptul de proprietate asupra tuturor MĂRFURI-lor comandate, pâna la momentul achitării în totalitate / întregime a acestora.

GARANTIE

MARFA se consideră ca fiind defectă, când aceasta nu corespunde standardelor tehnologice de developare şi procesarea fotografiilor digitale. Micile defecte nu conferă CLIENT-ului dreptul de a ridica şi valorifica pretenții în materie de garanție contra viciilor. Defectele / viciile evidente, perceptibile, vizibile ale MĂRFII vor fi reclamate de către CLIENT, imediat după livrare cu descrierea exactă şi amanunțită a defectelor. Daunele cauzate de întârzierea reclamării din timp a acestor defecte / vicii vor fi suportate de către CLIENT. Este exclusă validarea ulterioara a defectelor / viciilor evidente, perceptibile, vizibile. În cazul în care defectul MĂRFII nu poate fi reparat, sau poate fi reparată doar cu ocazionarea de cheltuieli disproportionate, CLIENTUL poate solicita o reducere de preț sau poate renunța la contract. În cazul renunțării la contract, contravaloarea comenzii va fi înapoiata CLIENT-ului, iar partenerul PRESTATOR-ului va înapoia în totalitate MARFA CLIENT-ului în locul de prezentare și de desfacere indicat expres de către acesta sau prin poșta. În cazul exercitarii defectuoase a îndeplinirii prestațiilor contractuale cu ocazia transportului suplimentar, CLIENTUL are dreptul să renunțe la contract (RENUNȚARE DE CONTRACT), fie va putea revendica reducerea prețului (REDUCERE DE PREȚ). Este exclusă asumarea obligațiilor cu privire la calitățile predefinite ale MĂRFII, exceptând cazurile în care acesta s-a facut în mod expres si sub forma scrisă.

RĂSPUNDERI

Este exclusă răspunderea pentru deteriorarea sau pierderea datelor, intervenită pe orice suport tehnic de stocare sau pe orice căi sau canale de transmitere / transmisie electronică, proprietate a CLIENT-ului sau a altor persoane.

Nu ne asumăm răspunderea față de CLIENT a prejudiciului cauzat de completarea în mod eronat a comenzii.
În cazul deteriorării sau distrugerii a datelor transferate către noi sau a produselor finite sau în cazul executării sau developării cu întârziere PRESTATOR-ul acceptă plata integrală a contravalorii comenzii, dacă vreuna din cauze a fost cauzată din vina prestatorului de servicii și dacă această împrejurare este dovedită cu probe concludente.

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

SC ANVICO SA figurează în registrul de evidenţă a operatorilor de date cu caracter personal din cadrul Autoritătii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la numărul 19529. Datele tale personale vor fi folosite doar în scopul declarat al acestui website (datele necesare pentru confirmarea, facturarea şi trimiterea comenzii şi datele necesare pentru a-ti oferi promoţii, noutăţi, buletine informative) şi nu vor fi făcute publice sau folosite de o a treia parte, în scopuri de marketing, fără consimţământul tău. Informaţiile şi datele pe care le-ai furnizat despre o altă persoană, atunci când ai făcut o comandă, sunt folosite doar pentru a expedia comanda şi pentru a te contacta dacă este necesar. Nu divulgăm aceste informaţii nici unei persoane terţe (fizică sau juridică), cu exceptia celor necesare pentru a executa comanda sau cele prevăzute de lege.

DREPTURI DE AUTOR, DREPT PENAL

Pentru conţinutul datelor de imagini transmise răspunde CLIENT-ul. CLIENT-ul garantează PRESTATOR-ului că, cu ocazia derulării şi executării comenzii conform destinaţiei, nu sunt lezate drepturi personale, de autor sau de altă natură ale terţilor. Pentru orice leziune a acestor drepturi va răspunde CLIENT-ul, PRESTATOR-ul fiind exonerat de orice răspundere pentru lezarea/încălcarea drepturilor de autor sau de altă natură ale terţilor. CLIENT-ul garantează cu însăşi comanda, că conţinutul nu e contrar legilor penale, cu accent preponderent pe distribuirea ilegală a materialelor cu caracter pornografic (Cod Penal – art.325), iar dacă PRESTATOR-ul are elemente care indică contrarietate cu această obligaţie de garanţie asumată de către CLIENT, va sesiza organele de urmărire penală competente.

Întregul conţinut al site-ului este proprietatea SC ANVICO SA şi este protejat de legislaţia românească. Folosirea website-ului sau a conţinutului său de către orice persoană fizică sau juridică, pentru alt scop decât cel personal sau non-comercial, fără acordul SC ANVICO SA, este strict interzisă. Nu suntem răspunzători de folosirea şi interpretarea eronată a informaţiilor de pe site. În cazul unor eventuale conflicte între SC ANVICO SA şi utilizator, se va încerca rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţă pe teritoriul României, în conformitate cu legile în vigoare.

 

DREPT DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conţinutul şi design-ul paginii web e protejat de dreptul de proprietate intelectuală, sunt utilizate mărci înregistrate şi denumiri de afaceri / comerciale. Unele zone ale paginii web pot avea conţinuturi care pot să aparţină drepturilor de proprietate intelectuală a terţelor persoane. Contrar acestor prevederi contractuale generale multiplicarea, modificarea sau lezarea sub orice formă şi în orice alt mod a drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent dacă e totală sau parţială, este interzis fără acordul scris şi dat în prealabil proprietarului dreptul de proprietate intelectuală. Încălcarea dreptului de proprietate intelectuală atrage după sine răspunderea penală/materială a persoanei ce încalcă acest drept.

CLAUZA PENALĂ

Părţile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor contractuale părţile datorează daune morale și materiale conform legii românești. Limba româna este limba încheierii, interpretării, realizării căii amiabile și a tuturor actelor efectuate în executarea prezentului contract.

COMPETENTA, JURISDICȚIE

Orice conflict ce ar apărea în legatură cu prezenta legătură comercială va fi soluționată pe cale amiabilă. În cazul în care părțile nu convin la rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor intervenite cu ocazia derulării prezentului contract, instanţa competentă este instanța de la sediul PRESTATOR-ului.

ALTE CLAUZE

Fiecare exemplar tipărit, realizat de PrintiePremium, va fi inscripționat pe coperta albumului cu text, qr cod şi siglă produs

CLAUZE FINALE

În cazul în care prevederile condiţiilor generale de contractare sau o parte a acestora sunt sau devin nule, nulitatea intervenită nu se referă la valabilitatea altor prevederi, acestea rămânând în vigoare faţă de ambele PĂRȚI CONTRACTANTE. În cazul intervenirii nulităţii unor prevederi contractuale PĂRŢILE vor căuta soluţii, tinând cont de interesele ambelor PĂRŢI, pentru încheierea unui nou acord, care va putea sta cel mai aproape de dezideratul avut în vedere la încheierea acordului lovit de nulitatea parţială intervenită. Orice mențiuni, corecturi, modificări sau adăugiri la prezentul contract, vor fi făcute numai în scris şi semnate de ambele părți contractante, prin încheierea unui act adițional, parte integrantă din prezentul contract.

CONTACTAREA PRINTIE

Dacă ai întrebări despre această Politică de confidențialitate, te rugăm să ne contactezi la office@printie.ro . Prin citirea acestui document înțelegi că ești de acord cu conținutul său. Folosirea Software-ului presupune respectarea acestor Termeni și Condiții, în totalitatea lor, fără excepții, de orice natură ar fi ele.

Descarca aplicatiaGratuit
Aplicatie software fotocarte
descarca aplicatia
Aboneaza-te la

Newsletter

Introdu adresa ta de e-mail pentru a primi informații despre ofertele speciale, promoţii şi reduceri pentru albume foto!